S5 Design Control - шаблон joomla Форекс
Новини

sud 77

Богородчанський районний сектор філії ДУ "Центр пробації" в Івано-Франківській області роз’яснює порядок виконання такої міри покарання, як позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю

Позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю, відпові-дно до ст. 51 Кримінального кодексу України (надалі, - КК України (ККУ), є одним з видів покарань, які застосовуються судом до осіб, які визнані винними у вчиненні злочину.


Загалом, згідно тієї ж статті 51 ККУ є наступні види покарань:
1. штраф;
2. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного кла-су;
3. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
4. громадські роботи;
5. виправні роботи;
6. службові обмеження для військовослужбовців;
7. конфіскація майна;
8. арешт;
9. обмеження волі;
10. тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
11. позбавлення волі на певний строк;
12. довічне позбавлення волі.
В той же час, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання (ч. 3 ст. 52, ч. 1 ст. 55 ККУ).
Більш детально процедура призначення покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю регламентовано ст. 55 ККУ, згідно якої вка-зане покарання може бути призначене як основне на строк від двох до п'яти років або як до-даткове покарання на строк від одного до трьох років.
Абзацом 2 частини 1 вказаної статті 55 ККУ визначено, що позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України "Про очи-щення влади" (від 16.09. 2014 р. N 1682-VII, з змінами і доповненнями) призначається на строк п'ять років.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням харак-теру злочину, вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи засу-дженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обій-мати певні посади або займатися певною діяльністю (ч. 2 ст. 55 ККУ).
При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяль-ністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк - воно поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав законної сили. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з мо-менту відбуття основного покарання, а при призначенні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове до інших основних покарань, а також у разі застосування статті 77 цього Кодексу - з моменту набрання законної сили вироком.
Так як, вже зазначалось раніше, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, як вид покарання, може відноситись до основного покарання, так і до додаткового, відповідно до вимог установлених ч.ч. 3-4 ст. 72 ККУ, у разі призначення поз-бавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, як основного пока-рання, за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків, вказані покарання складанню з інши-ми видами покарань не підлягають і виконуються самостійно. Якщо позбавлення права обій-мати певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом як додаткове пока-рання воно також виконується самостійно.
У випадках звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути призначене додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст. 77 ККУ).
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, як додатко-ве покарання, може бути застосоване до неповнолітнього (ч. 2 ст. 98 ККУ).
Судова практика застосування позбавлення права обіймати певні посади або займа-тися певною діяльністю, як виду покарання.
Пунктами 17, 18 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призна-чення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 року N 7 (із змінами і доповненнями, надалі, - Постанова Пленуму ВСУ № 7) роз'яснено судам, що відповідно до ст. 55 КК позбав-лення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як дода-ткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов'язане з посадою під-судного або із заняттям ним певною діяльністю.
Це покарання призначається в межах, установлених санкцією статті (санкцією частини статті) КК, за якою підсудний визнаний винним, а якщо воно нею не передбачене, - в межах, установлених ст. 55 КК. Та обставина, що до постановлення вироку підсудний вже не обій-мав посаду або не займався діяльністю, з якими було пов'язане вчинення злочину, не є пере-шкодою для застосування цього покарання.
Рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю має бути чітко сформульоване в резолютивній частині вироку, для того, щоб не виникло жо-дних сумнівів під час виконання останнього. Якщо в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК зазначено характер посад або вид діяльності (наприклад, статті 286, 287), рішення про призначення додаткового покарання, наведене в резолютивній частині вироку, повинне відповідати змісту цієї санкції.
Якщо додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займати-ся певною діяльністю за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов'язковим, то воно застосовується лише до тих осіб, які обіймали посади чи займалися діяльністю, з якими було пов'язано вчинення злочину. До інших осіб, які були співучасниками злочину, не пов'язаного з їх діяльністю чи займаною посадою, додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не застосовується з наведенням у вироку відповідних мотивів. У такому випадку посилатися на статтю 69 КК не потрібно.
Позбавлення права керувати транспортними засобами може бути призначене судом як додаткове покарання незалежно від того, що особа вже позбавлена такого права в порядку адміністративного стягнення. Однак суд не вправі призначити це покарання особі, яка не має права керувати транспортними засобами.
Абзацом 4 п. 22 вказаної Постанови Пленуму ВСУ № 7 визначено, що при призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом повного або часткового їх складання заміна покарань провадиться за правилами, передбаченими ст. 72 КК. Коли за злочини, що утворюють сукупність, призначено основні покарання різних видів, які не підлягають заміні (штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), суд може застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим або призначити кожне з них до самостійного виконання.
Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або за-йматися певною діяльністю визначений Главою 7 Кримінально-виконавчого кодексу Украї-ни від 11.07.2003 р. N 1129-IV (надалі, - КВКУ, з змінами і доповненнями).
Статтею 30 КВКУ визначено, що виконання покарання у виді позбавлення права обійма-ти певні посади або займатися певною діяльністю, призначеного як основне покарання, а також як додаткове до основних покарань, покладається на уповноважені органи з питань пробації.
В разі, якщо позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначене, як додаткове покарання, - до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінар-ному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк, виконання да-ного додаткового покарання під час відбування основного покарання покладається на адміністрацію арештного дому, кримінально-виконавчої установи, командування дисциплінарного батальйону, військової частини чи начальника гарнізону, які не можуть використовувати засудженого на роботах, виконання яких йому заборонено згідно з вироком. Після відбуття засудженим основного покарання або в разі умовно-дострокового звільнення чи заміни покарання більш м'яким надсилає копію вироку суду до кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання засудженого або до військової частини за місцем служби засудженого. (ч.ч. 2-4 ст. 30 КВКУ).
Обов'язки уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
До обов'язків уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю відносяться (ст. 31 КВКУ):
1. облік засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
2. роз'яснення засудженим особам порядок та умови відбування покарання;
3. здійснення контролю за додержанням порядку та умов відбування покарання засу-дженими особами;
4. здійснення контролю за додержанням вимог судового рішення власником підприємс-тва, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудже-ного, а також органом, що має право анулювати дозвіл на заняття відповідним видом діяльності, забороненим засудженому;
5. вжиття заходів з припинення порушень вимог судових рішень;
6. вжиття першочергових заходів з виявлення засуджених, місцезнаходження яких неві-доме;
7. звернення до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку засуджених, місцез-находження яких невідоме.
У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом судового рішення щодо особи, позбавленої права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, уповноважений орган з питань пробації повідомляє про мож-ливі наслідки невиконання судового рішення, а у разі його подальшого невиконання надси-лає матеріали до органу Національної поліції для відповідного реагування (ч. 2 ст. 31 КВКУ).
Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним ор-гану за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
До обов'язків власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю відносяться (ст. 32 КВКУ): після одержання копії судового рішення, не пізніше трьох днів, звільнити засудженого з посади, яку він обіймає, або від того виду професійної діяльності, права на який його позбавлено, внести до трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі, на який строк і які посади він позбавле-ний права обіймати або яким видом професійної діяльності він позбавлений права займатися, та повідомити уповноважений орган з питань пробації про виконання судового рішення; за вимогою уповноваженого органу з питань пробації надання документів, пов'язаних з виконанням покарання.
Обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності
Органи, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності, зо-бов'язані не пізніше трьох днів після одержання копії судового рішення анулювати дозвіл на заняття тим видом діяльності, яка заборонена засудженому, вилучити відповідний документ, який надає даній особі право займатися певним видом діяльності, і повідомити про виконан-ня судового рішення уповноважений орган з питань пробації (ст. 33 КВКУ).
Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні поса-ди або займатися певною діяльністю
Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю визначені ст. 34 КВКУ, згідно якої засуджений зо-бов’язаний:
1. виконувати судове рішення;
2. надавати на вимогу уповноваженого органу з питань пробації документи, пов'язані з виконанням даного покарання;
3. повідомляти уповноважений орган з питань пробації про місце роботи і прожи-вання чи їх зміну;
4. з'являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.
Поважними причинами неявки засудженого за викликом уповноваженого органу з питань пробації у призначений строк є несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і документально підтверджені.
Засудженому забороняється без погодження з уповноваженим органом з питань про-бації виїжджати за межі України (ч. 2 ст. 34 КВКУ).
Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю визначені ст. 35 КВКУ, згідно якої, ухиленням від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю є невиконання засудженим обов'язків, передбачених статтею 34 КВКУ.
Стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, уповноважений орган з питань пробації надсилає матеріали до органів Національної поліції для відповідного реагування (ч. 1 ст. 35 КВКУ).
Ухилення засудженого від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю тягне за собою відповідальність за ч. 1 ст. 389 ККУ, що карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк.

Марія Коляджин
начальник Богородчанського районного секто-ру
філії Державної установи «Центр пробації»
в Івано-Франківській області

Більше новин

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Шановні краяни!

23-05-2020 Новини

Шановні краяни!

У всіх народів є система свят, що возвеличують подвиги співвітчизників, бо на цьому будується світогляд, культура, та виховання нації. Відзначення Дня героїв – це свідчення твердої волі українського народу йти...

1 червня – Міжнародний день захисту дітей

01-06-2020 Новини

1 червня – Міжнародний день захисту дітей

Дорогі діти! Шановні батьки! Щороку в перший день літа ми відзначаємо свято юних громадян нашої країни – Міжнародний день захисту дітей. Водночас це й свято тих, хто завжди поруч із...

Оголошено відбір серед адвокатів для навчання та участі у пілотному проєкті з відновного правосуддя

08-05-2020 Новини

Оголошено відбір серед адвокатів для навчання та участі у пілотному проєкті з відновного правосуддя

Оголошено відбір серед адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для навчання та подальшої участі у пілотному проєкті “Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у...

Розпорядження про скликання тридцять третьої сесії районної ради сьомого демократичного скликання

03-08-2020 Новини

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 500 «Про внесення змін до деяких актів...

На Богородчанщині проведено нараду щодо розшуку засуджених осіб.

01-06-2020 Новини

На Богородчанщині проведено нараду щодо розшуку засуджених осіб.

Начальником Богородчанського районного сектору філії Державної установи “Центр пробації” в Івано-Франківській області Марією Коляджин проведено нараду з працівниками сектору кримінальної поліції Богородчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській...

Обласні і районні ради просять Президента України ветувати закон, який дозволяє Уряду змінювати межі районів

30-04-2020 Новини

Обласні і районні ради просять Президента України ветувати закон, який дозволяє Уряду змінювати межі районів

Президент Української асоціації районних та обласних рад, Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов від імені усіх Членів Асоціації звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням ветувати Закон України N2653...

Захист честі, гідності та ділової репутації

05-06-2020 Новини

Захист честі, гідності та ділової репутації

Ще донедавна дана норма законодавства була для української Феміди «мертвою», однак, все частіше на сайті Судова влада  можна зустріти позовні заяви  до суду з позовом про захист честі та гідності...

9 липня відбулася ХХХІІ позачергова сесія районної ради

09-07-2020 Новини

9 липня відбулася ХХХІІ позачергова сесія районної ради

Вже вдруге відбулася позачергова сесія районної ради сьомого демократичного скликання на порядок денний якої винесено тільки питання: «Про звернення районної ради щодо включення Богородчанського району до складу нового району з...

Розпорядження про скликання тридцять першої сесії районної ради сьомого демократичного скликання

05-06-2020 Новини

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України...

Шановні державні службовці району

23-06-2020 Новини

Шановні державні службовці району

З глибокою повагою до вашої відповідальної праці щиро вітаємо Вас із професійним святом – Днем державної служби.

Шановні підприємці!

04-09-2020 Новини

Шановні підприємці!

Уже традиційно у першу неділю вересня, згідно з Указом Президента України, у нашій державі відзначається День підприємця. Це свято запроваджене з урахуванням великої ролі підприємництва у здійсненні економічних реформ в...

Найбільше переглядів

minreg bud

decentralizacia

Портал з управління знаннями